profile-bg

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV

TEATRU PINOKIO W ŁODZI

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usługi płatnego dostępu do treści w postaci audiowizualnej, oferowanych przez Teatr Pinokio w Łodzi z siedzibą przy
ul. Kopernika 16, 90-503 Łódź, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK UMŁ 18/94, REGON: 000279605, NIP: 724-000-15-92. Usługa, o której mowa powyżej jest realizowana na stronie internetowej pod adresem: https://online.teatrpinokio.pl/

§2

DEFINICJE

 1. Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez Teatr Pinokio w Łodzi jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanego Wydarzenia, udostępnianego odpłatnie, poprzez stronę https://online.teatrpinokio.pl/
 2. Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu PPV Teatru Pinokio w Łodzi.
 3. Wydarzenie – dostęp do rejestracji spektaklu lub innego wydarzenia realizowanego przez Teatr Pinokio w Łodzi.
 4. Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.
 5. Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez system płatności internetowych Tpay należącej do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań , weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
 6. Okres Dostępu – określony przez Teatr Pinokio w Łodzi przedział czasowy umożlwiający odtworzenie Wydarzenia począwszy od pierwszego logowania w otrzymanym przez Użytkownika linku aktywacyjnym.
 7. Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Teatru Pinokio w Łodzi z tytułu świadczenia USŁUGI PPV, w kwocie każdorazowo podawanej przy danej Usłudze, płatna na zasadach
  i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

§3

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

 1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt
  z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV
  z obsługą HTML5.
 2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://online.teatrpinokio.pl/
 3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie https://online.teatrpinokio.pl/ oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych Tpay należącej do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu Tpay.
 4. Zamówienie wymaga podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu oraz hasła. Adres e-mail Użytkownika i wpisane hasło będą służyć do logowania w celu obejrzenia Wydarzenia, do którego Użytkownik wykupił dostęp .
 5. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://online.teatrpinokio.pl/regulations
 6. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Zakup umożliwia dostęp do usługi transmisji całego Wydarzenia lub Audycji w systemie PPV.
 8. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Teatru Pinokio w Łodzi.
 9. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie wyłącznie do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, na terytorium Unii Europejskiej.
 10. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
 11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 12. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z systemu PPV Teatru Pinokio w Łodzi w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§4

PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu Tpay . Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system Tpay .
 2. Teatr Pinokio w Łodzi nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie Tpay.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

§5

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wydarzenia udostępnione w usłudze są chronione na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów prawa.
 2. Po uzyskaniu dostępu Użytkownik może jedynie oglądać bez możliwości ich pobierania lub zapisu.
 3. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Usługi w inny sposób, aniżeli określony Regulaminem,
  w szczególności Użytkownik nie może ich w żaden sposób utrwalać, zwielokrotniać, modyfikować, rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu, w całości bądź we fragmentach, ani dokonywać jakiejkolwiek ingerencji.
 4. Transmisje posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne zabezpieczające informacje cyfrowe przed pobraniem.

 

§6

REKLAMACJA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w momencie niedostępności systemu PPV lub jego awarii.
 2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie PPV .
 3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerw w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowanych zakłóceniami niezależnymi od Teatru Pinokio w Łodzi.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
 5. Reklamacje można składać pod adresem rezerwacje@teatrpinokio.pl
 6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie https://online.teatrpinokio.pl/regulations oraz
  w siedzibie Teatru Pinokio w Łodzi.
 2. Korzystanie z Usługi jest dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Teatr Pinokio w Łodzi zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.01.2021 r.